Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja je interdisciplinarna naučna oblast koja se oslanja na teorije likovnog vaspitanja i obrazovanja, teoriju likovne umetnosti i likovno - umetničku praksu. Metodika se ubraja u razvojno-normativne naučne discipline, budući da se bavi likovnim vaspitanjem i obrazovanjem kao namernom i svrsishodnom delatnošću, određenom normama u skladu sa kojima se utiče na razvoj dece i mladih (kako opšti, tako i razvoj u domenu likovnog stvaralaštva i komunikacije).

Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja predstavlja ključnu nastavu za pripremu budućih likovnih pedagoga (nastavnika predmetne nastave likovne kulture u osnovnim i srednjim školama i stručni saradnik za likovno vaspitanje predškolske dece).

Na FLU studenti treće godine osnovnih akademskih studija imaju teorijska predavanja i vežbe iz Metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja u petom i šestom semestru, a na diplomskim studijama metodičku praksu u toku svakog semestra.

Diplomirani student master studija na FLU na kraju kursa stiče: osnovna znanja o metodici vaspitno-obrazovnog rada u oblasti likovne umetnosti, osposobljenost za primenu stečenih znanja i ostvarivanje programskih ciljeva, zadataka i sadržaja u formalnom vaspitno-obrazovnom procesu, kao i u alternativnim oblicima obrazovanja za umetnost i stručne kompetencije za rad sa decom, kreativnim pojedincima i grupama.

Program Metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja za treću godinu osnovnih akademskih studija - download

Program Metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja za prvu godinu master studija - download

Program Metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja za drugu godinu master studija- download

   
 
       
       
       
       
       
 
         
         
         
         
         
       
 
         
         
         
         
         
       
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     
       
 
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com