Naziv programa: SAVREMENI METODIČKI PRISTUP DEČJEM LIKOVNOM STVARALAŠTVU

Autori programa: dr Sanja Filipović i akademik Emil Kamenov

Realizatori: Sanja Filipović , Emil Kamenov i Nataša Radojević

Ciljevi programa: Upoznavanje sa savremenim pristupom procesu likovnog vaspitanja i obrazovanja, planiranjem, organizacijom, realizacijom i evaluacijom likovnih aktivnosti u predškolskim ustanovama, osnovnoj i srednjoj školi. Upoznavanje sa postupcima kojima se ostvaruju ciljevi, zadaci i programski sadržaji likovnog vaspitanja i obrazovanja  u konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi i obezbeđivanje novih znanja i praktičnih vežbi iz oblasti  decjeg likovnog stvaralaštva.  

Teme koje se obrađuju: Dečje likovno stvaralaštvo. Stvaralaštvo kao osobina i stav ličnosti. Opšti postupci koji doprinose razvoju dečjeg stvaralaštva. Specifičnost dečjeg likovnog izražavanja. Funkcija likovnog izražavanja i stvaranja u razvoju i učenju. Evolucija shvatanja o ulozi likovnog vaspitanja. Likovni izraz kao indikator dečjeg razvoja. Aktivnosti za upoznavanje izražajnih mogućnosti likovnih tehnika i materijala. Likovni elementi i njihovi odnosi. Principi građenja likovne strukture (likovna sintaksa). Posmatranje, dož ivljavanje i estetsko procenjivanje lepog u prirodi i tvorevinama umetnosti. Tematika za podsticanje deč jeg likovnog stvaralaštva. Povezanost dečjeg likovnog stvaralaštva sa ostalim oblastima vaspitno - obrazovnog rada. Procenjivanje procesa i rezultata likovnog oblikovanja. Primena produkata dečjeg stvaralaštva i izlo ž be dečjih likovnih radova .

 

povratak >>>

 

 

     
       
       
         
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
       
   
Copyright© 2011 boban_vidic123@gmail.com