Udruženje za podršku i razvoj stvaralaštva KREATIVA je osnovano 2010. godine u Beogradu.
Udruženje KREATIVA je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja, vaspitanja, umetnosti i nauke.

Ciljevi udruženja su:

 • unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u oblasti umetnosti i nauke
 • obrazovanje građana
 • stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju negovanje, razvijanje i podrška dečjeg stvaralaštva
 • afirmisanje i podrška mladih talenata u oblasti umetnosti i nauke
 • uspostavljanje sistematske i strukturirane komunikacije između udruženja, kulturnih i obrazovnih institucija koje se bave metnošću, naukom i stvaralaštvom dece i mladih, kao i saradnja sa njima
 • podrška umetničkim i naučnim projektima koji su od nacionalnog značaja i doprinose razvoju, kultivisanju i demokratizaciji našeg društva
 • obrazovanje dece i mladih u oblasti umetnosti i nauke
 • organizovanje kurseva, radionica, takmičenja i izložbi
 • rganizovanje stručno-naučnih skupova
 • izdavanje knjiga, brošura i drugih stručno-naučnih i umetničkih publikacija
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u umetnosti i društvenim naukama u saradnji sa ustanovama obrazovanja i kulture
 • javno zalaganje za promenu navika u pogledu očuvanja kulturnih dobara, produkata dečjeg stvaralaštva i u pogledu postupanja sa njim

Statut - download

 

     
         
         
         
       
 
         
         
         
     
     
         
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
 
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com