Značaj fenomena ljudskog stvaralaštva i problematike delovanja na njegov razvoj večite su teme kojima se, pored pedagogije i psihologije, bave sve društvene nauke bogateći stalno fond saznanja o njima. U knjizi Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja je poklonjena posebna pažnja teorijama i praksi likovnog vaspitanja i obrazovanja, likovnom stvaralaštvu dece i mladih i različitim pristupima i uticajima na njega, kao i metodičkim postupcima kojima se podržava i razvija dečje likovno stvaralaštvo. Ova knjiga je zasnovana na najnovijim istraživanjima u domenu likovne pedagogije i metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja. Ovo je značajno za pedagošku nauku, s obzirom da bi trebalo da baci više svetla na vrlo značajnu problematiku strategije vaspitno-obrazovnog rada kojom se, sa jedne strane u najvećoj meri poštuje ličnost deteta, njegove inicijative, interesovanja i odluke, ali se ono ne prepušta sebi, nego se pronalaze putevi za uspostavljanje partnerskog odnosa, u kome svako od partnera ima ingerencije srazmerno svojoj zrelosti i iskustvu. Ova problematika čak prevazilazi pedagoške okvire ulazeći u sfere filozofskih sistema i postulata o slobodi ljudske volje, smisla postojanja, intergeneracijskih odnosa, cilja vaspitanja i postupaka kojima se on ostvaruje i dr. Knjiga Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja treba da doprinese rasvetljavanju niza pitanja koji su u domenu metodike u kojoj ima mnogo lutanja s obzirom da nisu razrešena neka fundamentalna i strategijska pitanja, počev od cilja likovnog vaspitanja i obrazovanja i uloge likovnog pedagoga u njemu, naučne zasnovanosti likovne pedagogije i metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja i definisanja njihovih osnovnih pojmovnih i teoretskih postavki.

Autor

Obim knjige 392 str. formata 17x26 cm, kunsdruk, pun kolor

Univerzitet umetnosti, Beograd
Kosančićev venac 29
+381 11 2625 756
dizajn@arts.bg.ac.rs

Izdavačka kuća "Klett", d.o.o.
Svetozara Ćorovića 15/4, 11000 Beograd
011 3348 384

Prodajno mesto:

Knjižara DRAGON, Brankova 23, 11000 Beograd 
011 3285 335
021 401 610

 

     
         
         
         
       
 
         
         
         
         
         
         
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com