Spisak objavljenih naučnih radova u zemlji i inostranstvu

Filipović, S.: Međunarodna stručno-naučna konferencija - Obrazovno vaspitni procesi u predškolstvu, Uticaj različitih programa vaspitno-obrazovnog rada na razvoj kreativnosti dece predškolskog uzrasta u oblasti likovnog izražavanja, Zbornik radova, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Subotica, 2008. godine (M33)

Filipović, S. i G. G. Garić: Međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija – Vaspitno-obrazovni horizonti, Muzika kao stimulus razvoja  dečjeg likovnog izraza, Zbornik radova, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Subotica, 2010. godine (M33)

Filipović, S.: Obrazovanje vaspitača za budućnost, Značaj vizuelne umetnosti i likovnog vaspitanja u sistemu obrazovanja vaspitača, Zbornik radova, 207-213, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Beograd, 2006. godine (M33)

Filipović, S.: Vaspitač u 21. veku, Darovita deca u pripremnom predkolskom programu – Uloga vaspitača u podsticanju i razvoju dečjeg likovnog stvaralaštva, Zbornik radova sa petog simpozijuma, 264-269, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac, 2009. godine (M63)

Filipović, S, V. J. Popović i E. Tunik: Empirijska istraživanja u psihologiji, Uporedna analiza razvoja kreativnog mišljenja predškolaca i Peterburgu i Beogradu, Zbornik rezimea br. 16, 50-51, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010. godine (M62)

Filipović, S. i E. Kamenov: Evropske dimenzije sisteme vaspitanja i obrazovanja, Rezultati primene različitih programa likovnog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, Zbornik radova br. 5, 355-366, Filozofski fakultet, odsek za Predškolsku pedagogiju, Novi Sad, 2009. godine (M44)

Filipović, S. i G. G. Garić: Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje, Uticaj muzike na dečje likovno izražavanje, Zbornik radova, 309-320, Učiteljski fakultet, Beograd, 2009. godine (M51)

Filipović, S.: Značaj kognitivnih i kreativnih faktora u likovnom stvaralaštvu predškolske dece, Inovacije u nastavi, 3/9, 62-72, Učiteljski fakultet, Beograd, 2009. godine (M52)

9. Filipović, S.: Značaj kognitivno-razvojnih programa za razvoj kreativnosti dece predškolskog uzrasta u oblasti likovnog izražavanja, Inovacije u nastavi, 2/9, 16-30, Učiteljski fakultet, Beograd, 2009. godine (M52)

Filipović, S. i V. Karavelić: Metodički pristup udžbeničkoj literaturi u nastavi likovne kulture, Zbornik radova,  Br. 11, 145-158, Učiteljski fakultet, Užice, 2009. godine (M52)

Filipović, S.: Razvoj shvatanja o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, doktorska teza, 459 strana, Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, 2009. godine (M71)

Filipović, S.: Slikarska kompozicija u savremenom arhitektonskom prostoru, magistarska teza, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, 2004. godine (M72)

Filipović, S.: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika: didaktičko-metodički pristup, Stavovi vaspitača o dečjem likovnom stvaralaštvu i mogućnostima vaspitno-obrazovnog delovanja na njega, Zbornik radova, Učiteljski fakultet, Užice, 2010. godine (M51)

Filipović, S.: Metodičke inovacije u osnovnoškolskom i predškolskom obrazovanju i vaspitanju, Uticaj predškolskog programa likovnog vaspitanja na dečju kreativnost, Inovacije u nastavi, Zbornik radova, Učiteljski fakultet, Beograd, 2010. godine (M51)

Filipović, S: Empirijska istraživanja u psihologiji, Uticaj programa likovnog vaspitanja na kreativnost predškolske dece, Zbornik rezimea br. 17, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011. godine (M62)

S. Filipović: Stavovi vaspitača o dečjem likovnom stvaralaštvu, Zbornik radova, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bjeljina, Republika Srpska, 2010. (M33)

S. Filipović: Methodological Approach To Textbook Literature In Teaching Art, str. 169-180, Journal Plus Education, Aurel Vlaicu University, Arad, Romenia, 2010. (M44)

Ostali naučni/stručni radovi

Autor udžbenika likovne kulture za prvi razred osnovne škole – Svet u mojim rukama, Izdavačka kuća KLET, Beograd, 2010.

Autor metodičkog priručnika za nastavnike - Svet u mojim rukama – priručnik za nastavnike, Izdavačka kuća KLET, Beograd, 2010. (M43)

Autor metodičkog priručnika za vaspitače, učitelje i likovne pedagoge - Mudrost čula treći deo, Dečje likovno stvaralaštvo, Izdavačka kuća Dragon, Novi Sad, 2009.  (tiraž 1200, 244 strane) (M43)

Koautor metodičkog priručnika za vaspitače i učitelje - Mudrost čula peti deo, Dečje dramsko stvaralaštvo, Izdavačka kuća Dragon, Novi Sad, 2010.  (tiraž 1200, 244 strane) (M43)

Koautor priručnika za vaspitače i učitelje za predmet muzička kultura za 2. razred osnovne škole - Bajke brojalice, Udruženje muzičkih umetnika i pedagoga Srbije, Beograd, 2010. (izdanje u štampi)

Koautor udžbenika - Muzička kultura za 2. razred osnovne škole, Udruženje muzičkih umetnika i pedagoga Srbije, Beograd, 2010.

 

 

 

 

povratak >>>

 

     
       
       
       
     
 
       
       
       
       
       
       
   
   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
Copyright© 2011 boban.vidic123@gmail.com